Integritetspolicy

Personuppgifter

Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Flash ingår i Lund Fashion AB som ägs av Mellby Gård AB. Lund Fashion AB, org. nr 556445-9849, Fältspatvägen 1B, 224 78 Lund, +46(0)46-12 43 40, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Lund Fashion AB, (nedan ”Oss” eller ”Vi”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

 Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att olika uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

När du shoppar hos oss kan du alltid känna dig trygg och säker. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Flash och Lund Fashion AB, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  3. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-mail och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-mail eller sms/mms.
  4. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. 
  5. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  7. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via vår e-handelsbutik www.flashwoman.se  (”Sajten”). Policyn gäller även för dig som är/blir medlem i vår kundklubb Flash Club via vår e-handelsbutik eller i fysisk Flash butik. Genom att godkänna policyn på Sajten vid medlemskap i Flash Club eller när du lämnar uppgifter i butik, samtycker du till behandling av dina personuppgifter.

När du besöker/använder eller kommunicerar med våra digitala kanaler eller dess tjänster, kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, mobilnummer, personnummer, information om din användning av våra tjänster, produkter och transaktionshistorik. Vi behandlar uppgifter som vi eller våra samarbetspartners samlat in från annat håll, t.ex. uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp.

Teknisk data såsom IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation samlas in via digitala kanaler. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med oss och andra via våra plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon. Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom Facebook) kan Lund Fashion AB komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Som medlem i Flash Club kommer vi även behandla dina personuppgifter i syfte att administrera ditt medlemskap och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. Genom att bli medlem i Flash Club samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller säga upp ditt medlemskap och bli raderad från vårt kundregister i någon utav våra Flash-butiker, via ”Mina sidor” på www.flashwoman.se/flash-club eller ta kontakt med Flash kundservice. Om inga köp gjorts under 36 månader kommer medlemskapet att avslutas. I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgifts-behandlingen

Lund Fashion AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig så att vi kan svara på din begäran om kundservice. Vårt avtal ger oss ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Lund Fashion AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Lund Fashion AB anlitar externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Lund Fashion ABs räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar, transport eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster innebär att Lund Fashions samarbetspartners inom EU/EES får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Lund Fashion ABs räkning undertecknar alltid avtal med Lund Fashion för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Uppgifterna i vår e-handelsbutik kommer att behandlas för att administrera din beställning och din leverans av varor. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål. Om du samtyckt till det kan dina uppgifter även komma att användas till direktmarknadsföring. Personuppgifter överförs även till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, såsom transportbolag och Klarna AB. 

Lund Fashion AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. 
Du kan när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen per brev begära ett registerutdrag som innehåller information om vilka uppgifter som registrerats om dig. Önskar du att ändra uppgifter går det att göra via Sajten genom att logga in på ”Mina sidor”, besöka någon utav våra Flash-butiker eller kontakta Flash kundservice. Önskar du att bli raderad kontaktar du oss genom att maila dataskydd.flash@lundfashion.se.

Säkerhet, personuppgifter & cookies

Lund Fashion AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All information som rör dina uppgifter (namn, adress, personnummer etc.) krypteras med SSL (Secure Socket Layer). SSL är idag standard för kryptering på nätet och används av banker och Internetbutiker.

Lund Fashion AB har placerat så kallade ”cookies” i våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlar vi in uppgifter om hur du använder den digitala kanalen. En "cookie" är en liten textfil som sparas på din dator. De cookies vi använder oss av är s.k. sessionscookies och performance cookies. Mer information om cookies kan du läsa om i Flash Cookiepolicy.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Lund Fashion AB behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Lund Fashions AB digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Ändring av denna integritetspolicy

Lund Fashion AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Flash webbsida.

Senast uppdaterad: 2018-05-21

1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Kontakt

Flash kundservice
Lund Fashion AB
Fältspatvägen 1B
224 78 Lund

046- 12 45 20 
flash@lundfashion.se